ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

На 15.10.2019 г. от 11.00 ч. в сградата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ще се подпише Меморандум за сътрудничество и партньорство между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, представлявана от инж. Петър Горновски – Председател на ДАМТН и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), представляван от проф. д – р инж. Иван Марков – Ректор на УАСГ.

С този Меморандум, страните декларират своето желание и готовност да обединят действията си за решаването на проблемите, свързани с експлоатацията и надзора на язовирите в страната, за гарантиране на тяхната сигурност и набелязване на мерки за предотвратяване на вредното въздействие на водите върху околната среда, живота и здравето на хората.

Университетът по архитектура, строителство и геодезия ще предостави своя експертен потенциал и изследователски опит при анализа на състоянието на опасни и потенциално опасни язовири, както и при разработването на необходимите технически, експлоатационни и организационни мерки, свързани със задълженията на ДАМТН при експлоатацията и надзора на язовирните стени и съоръженията към тях.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в обхвата на своите административни и технически възможности ще окаже съдействие за повишаване качеството на учебния процес и обогатяване на обхвата на научните изследвания в Университета, с цел запазване и развитие на българското висше техническо образование за подготвянето на специалисти с необходимите знания и умения за успешна професионална реализация в конкурентна среда.

Ще бъдат обявени темите на предстоящата за провеждане през месец ноември 2019 г. Кръгла маса, за обсъждане на проблемите и възможните решения, касаещи състоянието и сигурността на язовирите в България.

При подписването на Меморандума ще присъстват представители на министерството на икономиката, ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на Университета по архитектура, строителство и геодезия, служители, преподаватели и гости.

Пресцентър на ДАМТН

Share this post