Информационен ден на НАПОО в гр. Казанлък

Уважаеми ръководители на ЦПО,
НАПОО организира информационен ден в гр. Казанлък  на 17.05.2017 г. (сряда) от 14:30 ч. до 17:00  ч. в залата на  Хотел Казанлък, пл. „Севтополис“ № 1.
Проблематиката, която ще обсъдим с Вас, е свързана с:

1. Изискванията за курсовете за правоспособност и значението им в упражняването на регулираните професии – инж. Нели Карипова, главен директор на ГД ИДТН към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
2. Прилагането на разпоредбите на нормативната уредба и най-често допусканите грешки в прилагането ѝ, констатирани при последващия контрол на ЦПО, които НАПОО извършва в  страната.
3. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО.
4. Годишен календар на дейностите на ЦПО.
5. Представяне на проект „Coach@Work“, финансиран по програма Еразъм+ и резултатите от проекта.

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси и да обмените добри  практики, свързани с дейността на ЦПО с  колегите си.
Моля в срок до 16.05.2017 г., да потвърдите участието си на следния e-mail:e.voyslavova@navet.government.bg.

Източник – Национална агенция за професионално образование и обучение

Share this post