Информация за микроскопи марка Nikon

Получател: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Относно: Нотификация за  съществуваща потенциалната възможност за установено несъответствие,  съгласно Директива 2011/65 RoHSII

Изпратено от: ALLEN&OVERY, Belgium

Ние сме вносител на Nikon и сме регистрирани по холандското законодателство. Бихме желали писмено да Ви уведомим за съществуваща потенциалната възможност за установено несъответствие, съгласно Директива 2011/65 относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронно оборудване и за ограничаване на употребата на определени опасни вещества.

След направената на Nikon текуща оценка на съответствието имаме основание да посочим, че в съответствие с определеното в Анекс 2 на Директива 2011/65 RoHSII, максималната концентрация на съдържанието на оловото в боята при външно оцветяване на някои части на микроскопи, които се използват в бизнеса, включително допълнителните принадлежности към тях  е над допустимото. Информация за вида на микроскопите има в приложение към това писмо. След запознаване със ситуацията, NIKON ни информира, че не съществува възможност за възникване на здравен проблем за крайните ползватели, което ние коментираме по долу.

Микроскопите са произведени под ръководството на Nanjing Nikon Jiangnan Optical instrument Co., Ltd, от дъщерната фирма Nikon Cooperation в Народна република Китай (PRC). Микроскопите са на пазара под запазената марка Nikon.

Изброени са всички страни, в които има микроскопи от този вид на пазара, показани са в Приложение 1. Микроскопите, които са на българския пазар са 3 броя.

Взети коригиращи мерки от NIKON:

  1. NIKON са се обърнали към всички свои дистрибутори на пазара за установяване къде са извършени продажби,  изземване на микроскопите и  прекратяване на по нататъшни продажби. Микроскопите ще бъдат подложени на преработка преди да бъдат предложени отново на пазара.
  2. След като извърши някои тестване на използвата боя, NIKON уведоми своите доставчиците за несъответствието на боята и те са предприели действия за нейната утилизация.
  3. NIKON е предприела допълнителни мерки по отношение на процесите на доставка и административната рамка, което включва: 1) всички материали, части и продукти, за които има съмнение, ще бъдат обект на инспектиране от Nikon, преди процедурите на следващия производствен процес и 2) преди да се закупят боите от Nikon те ще бъдат проверявани; 3) данните от проверките ще бъдат изпращани към отговорните отдели и т.н.

Nikon e представил на страницата си всички предприети действия.

Share this post