Инспектор в МН Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността инспектор с месторабота – гр. Бургас, сектор МН-Югоизточен район, регионален отдел МН Южна България, главна дирекция “Метрологичен надзор”

Кратко описание на длъжността:
Извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани количества продукти (ПОКП), несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), извършва наблюдения за изпълнение на задълженията на юридически и физически лица, използващи единици за измерване.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: професионален бакалавър по …
Професионален опит: не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Област на висше образование: технически или точни науки, икономика;
Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда WORD  и  EXCEL; ползване на чужд език за работа с документи; свидетелство за управление на МПС.

Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността: 360 лв – 1100 лв

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, стая 407А, отдел “Човешки ресурси и канцелария”. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационото табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/892 97 56 – отдел “Човешки ресурси и канцелария”.

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „инспектор” с месторабота в гр. Бургас, сектор Метрологичен надзор – Югоизточен район, регионален отдел Метрологичен надзор Южна България, ГД „Метрологичен надзор”при ДАМТН

 1. Симеон Христов Събев
 2. Тенко Веселинов Марков
 3. Яни Викторов Грозев
 4. Сотир Иванов Камалиев
 5. Силвия Димитрова Маслинкова-Карагьозова
 6. Веселин Руменов Замфиров
 7. Христо Руменов Замфиров

Допуснатите кандидати трябва да се явят 30.05.2014 г. от 10.30 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52 А, етаж 4, заседателна зала за провеждане на тест и интервю.

Допуснатите кандидати да носят документ за самоличност.

Няма недопуснати до участие кандидати.

Диана Атанасова
Председател на конкурсната комисия

Източници за подготовка за тест:

 • ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА;
 • НАРЕДБА за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България;
 • НАРЕДБА за реда и начина за извършване на метрологичен надзор;
 • ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ – глава 1-4 и допълнителните разпоредби;
 • НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване – глава 1-4;
 • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ;
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДАМТН.

Share this post