Влезе в сила изменение на наредбата за условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

В официалния раздел на брой 54 от  9.7.2019 г.  на „Държавен вестник“ е публикувана  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи  (обн., ДВ, бр. 91 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2017 г. и бр. 12 от 2018 г.), издадена от министъра на икономиката и енергетиката.

Регламент (ЕС) № 165/2014 въведе цифровите тахографи от второ поколение, наричани „интелигентни тахографи“, които включват свързване към глобалната навигационна спътникова система („GNSS“), устройство за връзка с цел ранно откриване от разстояние и интерфейс с интелигентни транспортни системи. Правното регулиране бе допълнено от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/799 НА КОМИСИЯТА от 18 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. адаптира към новите условия  изискванията за  условията и реда за регистрация на лицата, извършващи проверки, монтаж или ремонт на тахографи и контрола по осъществяване на тези дейности. Регистрираните сервизи за монтаж, проверка или ремонт на тахографи следва да обърнат внимание на това, че:

– Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

– Регистрираните до влизане в сила на наредбата лица са длъжни да изпълнят изискванията й в едногодишен срок.

Пълният текст  на наредбата можете да намерите в раздел „НОРМАТИВНА УРЕДБА”.

 

Share this post