Междинни резултати по проект JA2016

31 органа по надзор на пазара от 24 европейски страни работят съвместно за да осигурят безопасност на европейските потребители  

Съвместни действия по надзор на пазара 2016 (JA2016) е паневропейски проект, финансиран от Европейския съюз (ЕС), който се фокусира върху консолидиране и засилване на безопасността на продуктите чрез осъществяване на ефективен надзор на пазара в рамките на ЕИО. Проектът включва продуктово-ориентирани дейности и дейности изграждащи капацитет (разработване на методи), които подпомагат надзора на пазара в действията по идентифициране и премахване на опасни продукти от Единния пазар.

Първите резултати от извършените проверки на продукти и от дейностите по разработване на методи бяха представени на Годишния семинар по надзор на пазара, проведен в Малта. Те демонстрираха постигнатото по проекта в полза на европейския потребител посредством извършена оценка на рисковете, присъщи на небезопасните продукти и прилагане на релевантни мерки, предприети от участващите в проекта компетентни органи, напр. премахване на такива продукти от пазара.

За да се отрази нарастващото значение на e-търговия, голям брой образци от проверените продукти са закупени чрез онлайн магазини. Проектът се координира от PROSAFE, неправителствена организация с идеална цел, създадена от експерти по надзора на пазара, със седалище в гр. Брюксел.

Фото: JA2016 Годишен семинар по надзор на пазара, Малта

Преглед на постигнатите резултати по продуктови групи

  • Продукти грижа за детето бебешки кенгура и слингове, кошчета и кошари

Бебешките продукти грижа за детето, произвеждани в най-различни форми, са продуктова група която набира все по-голяма популярност и за нея има редица стандарти и изисквания. В проект JA2013, 92% от изпитаните кошчета и кошари не отговаряха на стандарта, а половината от несъответстващите бяха определени като носещи сериозен риск за потребителите. За да се минимизират основните рискове, произтичащи от продуктите, е приет нов европейски стандарт, а в рамките на проект JA2016 се създаде възможност за проверка на неговата приложимост на практика, както и за идентифициране на изискванията, които могат да се нуждаят от преразглеждане. Общо образци от 84 вида бебешки кенгура и слингове и 23 вида кошчета и кошари са закупени и изпитани. Резултатите от изпитването доведоха до изготвянето и подаването на 21 RAPEX нотификации за бебешки кенгура/сленгове и  4 нотификации за кошчета/кошари. До края на проекта участващите органи по надзор на пазара ще предприемат последващи действия по отношение на 89 продукта.

  • Електрически играчки

Дейността е насочена към електрическите свойства на играчки, захранвани с различни видове батерии и токови захранвания. Тестовете са проведени с цел оценяване на съответствието с европейския стандарт за електрически играчки, който влезе в сила на 3 юни 2017 г., а за някои образци е оценено съответствието и с директива ROHS2, която въвежда ограничения в използването на някои опасни субстанции, като напр. олово и кадмий.

Общо по проект JA2016 238 образци са изпитани за съответствие със стандарта за електрическите играчки и 119 за съответствие с ROHS. Началните резултати показват около 25% на несъответствие по стандарта за безопасност и около 65% по директива ROHS.

  • Ударни бормашини

Органите по надзор на пазара решиха предварително да се насочат към инструменти от по-нисък ценови клас. Образци от общо 100 продукта бяха закупени онлайн и в строителните магазини. Те са изследвани за съответствие с административните изисквания на стандарта, свързани с маркировката, предупредителни надписи, инструкции за употреба и Декларация за съответствие. Продуктите са изпитани в изпитвателна лаборатория за съответствие с изискванията на съответните стандарти за безопасност. Предварителните резултати показват, че 70% от образците не съответстват на административните изисквания, докато под 20% не отговарят на физическите тестове.

  • Домакински електроуреди (продукти грижа за косата)

Общо 109 образци на сешоари, маши и преси за коса бяха обект на проверка и изпитване за безопасност. Почти 40% от образците са закупени чрез онлайн магазини. Лабораторните тестове показват, че около 50% от трите вида продукти не отговарят на изискванията, като повечето от тях са свързани с формални несъответствия и работа извън нормираните работни граници на уредите. Последващите действия към настоящия момент се изразяват в 9 RAPEX нотификации, като при осем от тях е налице сериозен риск.

  • ЛПС – Оборудване за катерене

Личните предпазни средства представляват уникално предизвикателство пред органите по надзор на пазара. Самите продукти рядко представляват риск, но несъответствието с тяхната предвидена употреба излага потребителя на много сериозен риск, дори с фатални последствия. Пет типа оборудване за катерене бяха проверени: планински въжета, колани, енергопоглъщащи системи, конектори и каски.

Общо от 185 модела са взети образци, които са изпитани. Предварителните резултати към настоящия момент показват, че общо 130 проблемни казуса, свързани с безопасността или с различни рискове изискват предприемането на последващи действия от националните органи по надзора на пазара.

С цел постигане на въздействие

Участващите органи по надзор на пазара оценяват рисковете, произтичащи от несъответствията, констатирани по време на изпитването. Те предприемат подходящи последващи действия, пропорционално на същността на рисковете, например, чрез премахване на несъответстващите продукти от пазара и отправяне на искане към икономическите оператори за предприемане на действия по отстраняване на констатираните проблеми.

Органите по надзора на пазара изготвят нотификации за откритите несъответстващи продукти чрез инструмента на Европейската комисия, Safety Gate система за бързо уведомяване. Седмичните отчети за постъпили уведомления са на разположение на потребителите в ЕС/ЕИО с цел повишаване на обществената информираност.

PROSAFE и органите по надзора на пазара активно популяризират резултатите от проект JA2016 чрез целевите аудитории и заинтересованите страни на национално и европейско ниво с цел увеличаване на информираността по отношение на действията. За целта се прилага стратегия за синхронизирана комуникация и разпространение на информацията чрез различни комуникационни канали. Всички разработени инструменти, образци на документи, ръководства и модули за e-обучение са достъпни през PROSAFE’s web portal. Актуални новини за резултатите от изпитването на продуктите и въздействието на дейностите, изпълнявани по проекта, се публикуват на PROSAFE’s Twitter page (@PROSAFE_ORG) непрекъснато за да са достъпни постоянно за експертите, попадащи в целевите групи, както и за широката общественост.

Внимание!

Посочените по-горе резултати се основават на изпитани образци, закупени от органите по надзора на пазара в страните, участващи в проекта. Както при повечето дейности по надзор на пазара, резултатите представляват целенасочените усилия на институциите, полагани за идентифициране на несъответстващи продукти. Те не представляват статистически валидна картина на ситуацията на целия пазар.

Изпитания са извършени в акредитирани лаборатории и са фокусирани върху онези изисквания за безопасност, които имат голямо въздействие върху безопасността на потребителя.

 Дейности по разработване на методи

JA2016 обхваща определени дейности, които целят разработването на методологии и инфраструктура с цел подпомагане работата по надзора на пазара в държавите членки. Повечето от тези дейности вече се финализират:

  • Нови и спешно възникващи (N&E) въпроси – дейността предлага постоянна платформа за обмяна на информация между органите по надзора на пазара в Европа, както и с органи в Канада и САЩ. Проведените 5 Tеле-конференции създадоха възможност на експертите да бъдат в крак с най-новите заплахи за безопасността на потребителите. Ранното предупреждаване по N&E въпроси спомага за разработването на най-добри практики, които могат да се прилагат в целия свят – актуални примери са ховърбордовете и джаджи като спиндерите.
  • Форумът за бързи консултации (вътрешен форум за предаване на знание, създаден от PROSAFE) е разработен в предходните съвместни действия и се използва и сега за подпомагане на инспекторите по надзора на пазара чрез обмен на експертни мнения по N&E въпроси и продукти. 20 въпроса бяха публикувани във Форума през първата половина на изпълнението на проекта с по 4 отговора на всеки въпрос, изпратени от ЕС експерти за решаване на поставения въпрос.
  • Оценка на риска (RA)дейността включва изследване на RA методи, създадени са 3 нови ръководства за оценка на рискове при акустични играчки, фойерверки, както и за липсващи предупредителни надписи и инструкции, с цел подпомагане на инспекторите по надзор на пазара за оценяване рисковете на продуктите по уеднаквен/единен начин. Основна инициатива през годините е разработването на образци на формуляри за оценка на риска. Понастоящем има разработени 25 такива образци, които свободно могат да се използват от инспекторите през ново-разработения уеб хъб и е-библиотека PROSAFE’s RA web Hub and e-Library.
  • Непрекъснато усъвършенстване на дейността по надзор на пазара (CIMS) дейност, което има за цел да улесни процеса по систематичното изграждане на капацитет, като органите могат да споделят и научават един от друг най-добрите използвани практики посредством осъществяване на схема подобна на пиър-ревю. В рамките на JA2016 са проведени 2 CIMS ревюта, едно в Кипър и едно в Исландия. Резултатите от ревютата са достъпи за всички участващи в тях органи ― 8 органа по надзор на пазара при посещението в Кипър и 5 в Исландия. Резултатите могат да се намерят на уебсайта на
  • Еобучение – модулите, разработени за съответни дейности, са налични за органите по надзор на пазара, бизнеса и други заинтересовани страни с цел изграждане на по-нататъшен капацитет по въпроси, свързани с безопасността на продуктите. В рамките на JA2016 са ревизирани и актуализирани модулите за RA e-обучение с 5 нови интерактивни модула, преведени и на други езици на ЕС (хърватски, латвийски, литовски) на доброволен принцип, с подкрепата на съответните страни членки. Всички модули са достъпни през PROSAFE’s RA web Hub ― цялата библиотека на курсовете за e-обучение е свободно достъпна след регистрация.

Източници на информация

Тази информация е изготвена от PROSAFE и органите по надзора на пазара, представляващи 24-те държави членки на ЕС/ЕИО, участващи в проект JA2016: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Испания и Швеция. PROSAFE обединява инспекторите по надзор на пазара от цяла Европа.

Изявление: Този бюлетин се издава в рамките на проект Съвместни действия по надзор на пазара – JA2016, който се финансира от ЕС по “Програма за общностни действия в областта на политиката за потребителите (2014-2020)“. Съдържанието на този бюлетин представя единствено гледната точка на автора и се издава на негова отговорност; не може да се счита, че то отразява гледната точка на ЕК и/или на Изпълнителна агенция за потребителите, здравето, земеделието и храните или на някакъв друг орган на ЕС. ЕК и ИА не носят никаква отговорност за използването на информацията от този бюлетин.

 

Share this post