Качество на течните горива – бензин и дизел

За периода 01.01.2015 г. – 08.09.2015 г. са проверени общо 519 бр. обекта, разпространяващи течни горива. При тези проверки е установено, че:

 • От взети общо 520 бр. проби от Автомобилен бензин 6% не съответстват на изискванията за качество.

Най-често срещаните отклонения при автомобилен бензин са по показател „край на кипене”, като при 4 бр. проби отклоненията са драстични.
При проверка на автомобилен бензин А-100Н в една от бензиностанциите, част от голяма верига, е установено фрапиращо отклонение от изискванията за качество. Изпитванията налагат извода, че горивото или е друг вид, или е с много високо съдържание на тежки фракции, например дизелово гориво.

 • От взети общо 410 бр. проби от гориво за дизелови двигатели 7%  не съответстват на изискванията за качество.

Най-често срещаните отклонения при гориво за дизелови двигатели са по показатели „пламна температура” и „съдържание на сяра”, като при 13 бр. проби отклоненията са драстични.

ДАМТН няма правомощия да контролира качеството на метан и пропан бутан.

По сигнали на граждани са проверени 42 обекта.

КОЛИЧЕСТВО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ (МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР ОТ ДАМТН)

За периода 01.01.2015 г. – 08.09.2015 г. са проверени почти 600 бр. обекта, разпространяващи течни горива с проверени 2 000 средства за измерване – бензин и газ колонки, манометри и нивомерни системи. При тези проверки е установено, че най-честите нарушения са:

 • липсата на валиден метрологичен знак от проверка на инспектираните бензин и газ колонки;
 • отклонения от нормираните максимално допустими грешки при измерването (колонката мери в ущърб на клиента, т.е. по-малко).

Най-драстичното отклонение: при измерване с еталон е заявено зареждане на 20 литра, но вместо това се установяват 19 литра.

Делът на несъответствия (нарушения) при колонките в проверените обекти е 13%.

Пломбиране и препломбиране на колонките се извършва от БИМ, а не от ДАМТН.

Най-големият брой сигнали на граждани е свързан с оплаквания за продадено по-голямо количество гориво от обема на газовата бутилка или резервоара на автомобила по паспорт на производителя.

При извършения контрол по сигнали от граждани за периода, само в 1 случай (1 модул за газ пропан-бутан) е потвърдено, че измерва с грешка по-голяма от нормираната максимално допустима грешка (в ущърб на клиента). При контрола на останалите газ колонки не се потвърждават сигналите за неточни измервания.

В тази връзка напомняме:

 • Зареждайте само на регламентирани обекти;
  • Уверете се, че на колонката има холограмен знак от проверка и вписаната в него валидност (месец и година) не са изтекли;

 • Винаги вземайте и запазвайте касовия бон. След всяко зареждане той се отпечатва автоматично и операторът е длъжен да Ви го даде при плащането. При съмнение от Ваша страна, на по-късен етап, с него ще можете да докажете зареждането;
 • Убедете се, че преди зареждането операторът е нулирал колонката. Бензиномерните колонки правят това автоматично след взимане на пистолета, но е желателно да се убедите лично и да присъствате през цялото време на зареждане;
 • Вместимостта на резервоара на Вашия автомобил, посочена от производителя в техническата спецификация е приблизителна и може да се различи от действителната с до 20%. Резервоарът не е еталонен съд и позоваването на номиналния му обем не е основание за оспорване на заредено количество гориво;
 • Колонките за зареждане на втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан) се нулират ръчно от оператора и е препоръчително да се убедите в това, преди да започне зареждането;
 • Преди всяко зареждане, особено „до горе“, трябва да сте сигурни, че предпазния клапан, ограничаващ запълването на Вашата газова бутилка до 80% от общия й обем, е изправен и функционира правилно. Обръщаме Ви внимание, че осигуряването на техническата му изправност е Ваше задължение и че изправността му не може и не се проверява при извършване на ГТП на автомобила;
 • По време на зареждането обърнете внимание на манометъра и налягането с което се извършва пълненето;
 • ВНИМАНИЕ!!! Препълването на газовата бутилка застрашава Вашата безопасност и тази на околните.

Share this post