Конкурс за финансов контрольор

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността финансов контрольор – 1 щатна бройка
, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Предварителен контрол за законосъобразност при осъществяването на цялостната дейност на агенцията с цел да представи на ръководството на ДАМТН, отговорно за вземане на решение и/или действие, разумна увереност за съответствието на вземаните решения и/или действия с приложимото законодателство, за да се гарантира тяхното спазване.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 3 години или IV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: икономика, право.
Компютърни умения: работа с MS Office; счетоводни и правно-информационни продукти.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 660 лв

Конкурсът ще се проведе чрез: практически изпит и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407, от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02 988 58 52 – отдел “Човешки ресурси”.

 


» [10.05.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Share this post