Обява за конкурс за длъжността „главен експерт“ – О КМ, ГД НП

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка отдел „Контролно методичен“, главна дирекция „Надзор на пазара“

Кратко описание на длъжността: Участва в разработването на проекти на нови и актуализирането на действащи нормативни актове, методики и процедури, свързани с надзора на пазара на продукти в обхвата на приложимите директиви, регламенти и наредби и тяхното внедряване. Набира, класифицира, анализира, разработва експертни оценки и при необходимост предоставя информация за дейността по надзор на пазара. Участва в разработване на годишния план по надзор на пазара и дава предложения в обхвата на приложимите директиви, регламенти и наредби, които да се включат в годишния план. Преглежда получените по системата RAPEX нотификации за продукти в обхвата на приложимите директиви, регламенти и наредби преди подаването им към инспекторите. Анализира приключилите, по утвърдения годишен план, проверки и изготвя доклади за резултатите.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – висше, бакалавър
Професионален опит – 3 год. или ІV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: предпочитана специалност, по която е придобито образованието: технически науки/икономика/право, компютърни умения, ползване на английски, немски или френски език

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 660 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:30 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на ДАМТН: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02/892 97 57, 02/892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”

Краен срок за подаване на документи: 19.07.2019г., 17:00 ч.

» [26.07.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовкa

Share this post