Обява за конкурс за длъжността „главен инспектор“ – РО НЯСС

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
за длъжността „главен инспектор” – 5 (пет) щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (ГД НЯСС),
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както следва:

  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Западна Централна България” (седалище гр. София) с териториален обхват областите: Столична, Софийска и Пернишка, месторабота: гр. София – 1 (една) щатна бройка;
  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна Централна България” (седалище гр. Пловдив) с териториален обхват областите: Пловдивска, Пазарджишка и Старозагорска, месторабота: гр. Пловдив – 1 (една) щатна бройка; месторабота: гр. Стара Загора – 1 (една) щатна бройка;
  • Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях – Южна България” (седалище гр. Хасково) с териториален обхват областите: Смолянска, Кърджалийска, Хасковска, месторабота: гр. Хасково – 1 (една) щатна бройка; месторабота: гр. Кърджали – 1 (една) щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява контрол по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Подпомага изпълнението на дейности за контрол по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – бакалавър;

Професионален опит – 2 години или IV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически науки – хидротехническо строителство – ХЕС, ХТС, ХМС, строителен инженер,
Компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:30 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на ДАМТН: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02/892 97 57, 02/892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”

Краен срок за подаване на документи: 05.07.2019г., 17:00 ч.

» [12.07.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовкa

Share this post