Обява за конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ – O ПДОП, Д АПИО

 ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен юрисконсулт”  – 1 щатна бройка, отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Осигуряване на законосъобразното функциониране на ДАМТН, чрез подпомагане в правно нормативно отношение председателя на ДАМТН, заместник – председателите и главния секретар, като осигурява текущи правни консултации, дава становища по правни въпроси и осигурява процесуалната защита.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 4 години или III младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: право, правоспособен юрист.
Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word и работа в локална мрежа.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 710 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива); копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407, от 9:30 до 17:00 ч.
Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 54 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 02.09.2019 г., 17:00 ч.

» [09.09.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовкa

Share this post