Конкурс за главен експерт, О КМ, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен експерт” – 1 щатна бройка
 отдел „Контролно-методичен”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Да изготвя експертни анализи, оценки и становища в областта на течните горивата. Да участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на течните горива. Да предоставя методически указания по прилагане на нормативната база в областта на контрола на качеството на течните горива. Да изготвя констативни протоколи, експертни заключения и експертизи за установяване на съответствието на течните горива с изискванията за качество. Да изготвя проекти на наказателни постановления по химическата част при установени несъответствия.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър;
Професионален опит: 3 години или ІV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: химия и химични технологии, контрол на качеството на течните горива.;
Компютърни умения: работа с MS Office;
Ползване на английски, немски или френски език;

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за приемане на документи: 09.11.2018 г. до 17:00 ч.


» [16.11.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

Share this post