Обява за конкурс за длъжността „инспектор“ – РО ИДТН

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „ инспектор” – 11 (единадесет) щатни бройки в регионалните отдели на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, както следва:

  • в регионален отдел ИДТН Западна централна България, месторабота гр. София – 5 щатни бройки;
  • в регионален отдел ИДТН Североизточна България – 2 щатни бройки, месторабота гр. Варна – 1 щ. бр. и месторабота гр. Шумен 1 щ. бр.
  • в регионален отдел ИДТН Южна централна България, месторабота гр. Пловдив – 2 щатни бройки
  • в регионален отдел ИДТН Югозападна България, месторабота гр. Благоевград – 1 щатна бройка
  • в регионален отдел ИДТН Северна централна България, месторабота гр. Велико Търново – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността:Изпълнителят на длъжността извършва технически прегледи на съоръжения с повишена опасност (СПО) с цел недопускане на експлоатирането на такива, които не отговарят на изискванията на Закона за технически изисквания на продуктите (ЗТИП). Осъществява дейности по регистрация на СПО и контрол на лицата, получили удостоверения за дейност по чл.36 от ЗТИП и лицата, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП. Систематизира и анализира информацията, събрана при изпълнение на задълженията си, с цел подпомагане на ГД ИДТН при планиране и осъществяване на разписаните в нормативните актове функции.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: висше, професионален бакалавър по..

Професионален опит:  не се изисква или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: технически науки (инженер машиностроене, електротехника и др.)

Компютърни умения: MS Office, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 595 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:30 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на ДАМТН: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02/892 97 57, 02/892 97 56 – отдел „Човешки ресурси”

Краен срок за подаване на документи: 29.07.2019г., 17:00 ч.

» [05.08.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовкa

Share this post