Конкурс за инспектор 5 щ. бр. – ГД ИДТН

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ инспектор” – 5 (пет) щ. бр.

в регионален отдел ИДТН Западна централна България, месторабота гр. София – 2 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН Южна централна България, месторабота гр. Пловдив – 1 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН Южна централна България, месторабота гр. Хасково – 1 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН Югоизточна България, месторабота гр. Бургас – 1 щ. бр.
на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността извършва технически прегледи на съоръжения с повишена опасност (СПО) с цел недопускане на експлоатирането на такива, които не отговарят на изискванията на Закона за технически изисквания на продуктите (ЗТИП). Осъществява дейности по регистрация на СПО и контрол на лицата, получили удостоверения за дейност по чл. 36 от ЗТИП и лицата, получили лицензия по чл. 34а от ЗТИП. Систематизира и анализира информация, събрана при изпълнение на задълженията си, с цел подпомагане на ГД ИДТН при планиране и осъществяване на разписните в нормативните актове функции.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, професионален бакалавър по..
Професионален опит:  не се изисква

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 
Професионална област: Технически науки ( инженер машиностроене, електротехника и др.)
Допълнителна квалификация: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”,  от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.

Краен срок за подаване на документи: 12.06.2018 г.


» [19.06.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Материали за подготовка

Share this post