Обява за конкурс за длъжността „началник на отдел“ – О ПККТГ, ГД ККТГ

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
за длъжността „началник на отдел” – 1 щатнa бройкa в отдел „Проверка и контрол на качеството на течните горива”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Да организира, планира, ръководи, координира и контролира функционирането на отдела, при извършване на проверки на обекти разпространяващи течни горива, с цел предотвратяване разпространението и използването им, когато не отговарят на изискванията за качество и съдържание на биогориво в течно гориво.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър;
Професионален опит: 4 години или ІІІ младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Предпочитана специалност по която е придобито образованието: технически, природни и точни науки.
Работа с MS Office.
Ползване на английски, немски или френски език.
Свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 750 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на ДАМТН: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02 892 97 56 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2019 г, 17:00 ч.


» [06.06.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовка

Share this post