Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ – О КМ, ГД ККТГ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „старши експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Контролно-методичен”, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Изготвя експертни становища в областта на качеството на течните горива. Участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на течните горива. Изготвя констативни протоколи, експертни заключения и експертизи за установяване на съответствието на течните горива с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течното гориво. Изготвя проекти на наказателни постановления по експертната част, при установени несъответствия на течните горива с изискванията на нормативната уредба.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Професионален опит – 2 години или ІV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: химични и природни науки
Работа с MS Office;
Ползване на английски, немски или френски език.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407А, от 9:30 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на ДАМТН: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02 892 97 56/57 – отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 24.07.2019 г., 17:00 ч.


» [31.07.2019 г.]

Списък на допуснати кандидати

Материали за подготовкa

Share this post