Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „главен експерт”

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „главен експерт ” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на проекти“, отдел „Финансово-счетоводен“

Кратко описание на длъжността: Осъществяване на финансово-счетоводна дейност на ДАМТН. Бюджетно счетоводство.
Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален ранг: ІV младши ранг
Минимален професионален опит: 3 години

Спец. изисквания:

  • Предпочитана специалност: висше икономическо образование
  • Компютърни умения: работа с MS Office;
  • Ползване на счетоводни програмни продукти;
  • Изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 660 до 2000 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Desislava.Dimitrova@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/8929754.

.

Share this post