Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „главен експерт”

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „главен експерт”
в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция „Контрол на качеството на горивата за битово отопление“, отдел „Контролно – методичен“

Кратко описание на длъжността: Изготвя констативни протоколи след изпитване в акредитирана стационарна лаборатория, за съответствие на твърдите горива за битово отопление с изискванията на нормативната уредба като дава заключения за съответствие на горивото с изискванията за качество. Дава предложения и участва в разработването на проекти на нови и актуализирането на действащи нормативни актове, методики и процедури, вътрешни правила и инструкции свързани с контрола на качеството на твърди горива за битово отопление. Подготвя становища и отговори до ведомства, физически и юридически лица по отношение на контрола на качеството на твърди горива за битово отопление. Предлага мерки за подобряване на резултатите от дейностите по контрол на качеството на твърди горива за битови цели.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДСл)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален ранг: IV младши ранг
Минимален професионален опит: 3 години

Спец. изисквания:

  • Компютърна грамотност – работа с MS office;
  • Ползване на западен език;
  • Свидетелство за правоуправление на МПС.
  • Изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл. 12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 660 до 2200 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Tzvetanka.Krasteva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407, отдел ЧР, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.

Краен срок за подаване на документи: 03.06.2019 г.

Share this post