Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „старши експерт”

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „старши експерт ” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Инспекция за държавен и технически надзор” /ИДТН/, отдел „Контролно – методичен” /О КМ/

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността подпомага правно дейностите на ГД ИДТН, като осигурява текущи правни консултации, дава становища по правни въпроси и осигурява процесуалната защита на актовете и наказателните постановления на главната дирекция пред съдилищата. Осигуряване на законосъобразното функциониране на ГД ИДТН чрез оказване на правна помощ и съгласуване на документи по въпроси, свързани с дейността на дирекцията, включително чрез процесуална защита и процесуално представителство като правоспособен юрист.
Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 9
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 5
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален ранг: ІV младши ранг
Минимален професионален опит: 2 години

Спец. изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионална област право, юридическа правоспособност, съгласно закона за съдебната власт;
  • компютърни умения;
  • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 605 до 1800 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Elika.Ananieva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407Б, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/892 97 57.

Share this post