Обява за мобилност в държавната администрация за длъжността „старши експерт” (юрист)

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „старши експерт” (юрист) – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на проекти“, отдел „„Управление на проекти“

Кратко описание на длъжността: Да подпомага дейностите, свързани с подготовката и провеждането на обществени поръчки по проекти, финансирани по програми и фондове на Европейския съюз. Да подпомага изпълнението на задълженията на ДАМТН, свързани с членството на Република България в Европейския съюз, с обмена на информация с ЕК и с усвояване на финансирането от структурните фондове на ЕС и други програми за сътрудничество.
Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 9
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 5
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален ранг: ІV младши ранг
Минимален професионален опит: 2 години

Спец. изисквания:

  • Предпочитана специалност: юридически науки;
  • Компютърни умения, владеене на английски език и/или друг западен език на работно ниво, познаване на структурите на ЕС, познаване на националните нормативни документи в областта на компетенциите на ДАМТН;
  • Изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 610 до 2050 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
  • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Desislava.Dimitrova@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/8929754.

Share this post