Мобилност в държавната администрация – главен експерт Д РОС

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
за длъжността „главен експерт” – 1 щатнa бройкa
 в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Дирекция „Разрешение за оценяване на съответствието“

Кратко описание на длъжността: Извършване на дейности по прилагане на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и наредбите по чл. 7 от ЗТИП в областта на оценяване на съответствието. Участие в политиката по оценяване на съответствието в съответствие с изискванията на ЗТИП и документите на Европейската комисия. Оценяване на техническата компетентност и практическите способности на кандидатите за лица за оценяване на съответствието (нотифицирани органи /НО/). Изпълнение на дейности, свързани с издаване или отнемане на разрешения за извършване оценяване на съответствието.Участие в разработването на нови и актуализиране то на съществуващи нормативни документи. Ръководи или участва в екипи, изпълняващи процедурата за издаване на разрешения и процедурата за надзор. Следи за цялостното изпълнение на процедурите по оценка и надзор на НО. Участва в организирането на работата на националните работни групи по съответните наредби за координация и сътрудничество по въпроси, отнасящи се до оценяване на съответствието, както и достъпа им до съответните документи. Участва при осъществяването на международни проекти в областта на оценяване на съответствието.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
Минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър
Минимален професионален опит – 3 год. или ІV младши ранг.

Спец. изисквания:

  • Предпочитана специалност по която е придобито образованието: технически науки
  • Компютърни умения: работа с MS Office, познаване на националните нормативни документи в областта на компетенциите на ДАМТН
  • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 660 до 2150 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

  • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
  • Професионална автобиография;
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
  • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Tzvetanka.Krasteva@damtn.government.bg или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407А, отдел ЧР, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на ДАМТН – www.damtn.government.bg, информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Share this post