Обява за конкурс за длъжността „старши експерт“ – ОКМ, ГД ККТГ

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
за длъжността “старши експерт” – 1 (една) щатна бройка в отдел „Контролно-методичен“ на ГД „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ) при ДАМТН

Кратко описание на длъжността: Да изготвя експертни становища в областта на горивата и смазочните материали. Да участва в разработването на проекти, изменения и допълнения на нормативни актове в областта на контрола на качеството на течните горива. Да изготвя констативни протоколи, експертни заключения и експертизи за установяване на съответствието на течните горива с изискванията за качество и за съдържание на биогориво в течно гориво. Да изготвя проекти на наказателни постановления при установени несъответствия.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен – бакалавър;
Професионален опит – 2 год. или ІV младши ранг.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Предпочитана професионална област, по която е придобито образованието: химични и природни науки; работа с MS Office; ползване на английски, немски или френски език.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 610 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл); декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДСл; четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, отдел „Човешки ресурси“ от 9:30 ч. до 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929756/57– отдел “Човешки ресурси”.

Краен срок за подаване на документи: 11.06.2020 г., 17:00 ч.

» [18.06.2020 г.]

Списък на допуснати кандидати

Система за определяне на резултатите

Материали за подготовкa

» [06.07.2020 г.]

Класиране на  кандидатите

Share this post