РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА КАМПАНИЯ „БЕЗОПАСНО ЛЯТО-2019“

Главна дирекция „Надзор на пазара” при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе обща кампанийна проверка под мотото БЕЗОПАСНО ЛЯТО 2019 г. Обект на проверките бяха:

  • играчки изстрелващи предмети, които попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките;
  • слънчеви очила за защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение, които попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на лични предпазни средства;

В тазгодишната кампания проверяващите екипи извършваха проверки в търговската мрежа в места различни от тяхната месторабота.

С проведената кампания се целеше да се извърши контрол за изпълнение изискванията на приложимото законодателство към продуктови групи детски играчки и лични предпазни средства, предлагащи се в търговските обекти на територията на страната, и попадащи в обхвата на съответните наредби по чл.7 на ЗТИП.

Общо проверените продукти са 677 бр., от които 459 бр. са съответстващи и 218 бр. са с констатирани несъответствия или това е 32,20 % несъответстващи продукта спрямо общо проверените.

Видове продукти Общо
проверени продукти
Проверени продукти без
несъответ-ствия
Проверени продукти
с
несъответ-ствия
без
маркировка СE
без ИУ
на
български език
без име и адрес на ОИО Продукти, към които ще се предприемат АНД Търговски обекти, в които са извършени проверки
Слънчеви очила 457 287 170 45 156 160 256
Играчки 220 172 48 3 24 33 35 143
Общо 677 459 218 48 180 33 195 399

Съотношението между общия брой проверени продукти и броя на продуктите с констатирани несъответствия по продуктови групи е посочен във фиг.1.


Фиг.1

В процентно изражение, по-голям процент несъответстващи продукти са открити в групата на лични предпазни средства 37.20%, а при продуктова група играчки броя е 21.82 % (фиг.2).


Фиг.2

При несъответстващите продукти без инструкция за употреба са 180 бр., без маркировка за съответствие са 48 бр. продукти.

За констатираните нарушения Държавна агенция за метрологичен и технически надзор е предприела законосъобразни действия. Съгласно действащото законодателство в страната към всички отговорни икономически оператори по веригата на разпространение са предприети административно наказателни мерки и ще бъде изискано да отстранят несъответствията.

Съставени са 101 АУАН за 195 продукта въз основа на които ще бъдат издадени наказателни постановления за 40 000 лева при минимално определена санкция. Съставени са 54 констативни протоколи за 98 несъответстващи продукти. Издадени са 30 броя заповеди за спиране от разпространение на несъответстващи продукти.

По време на кампанията инспекторите от ГДНП са закупили 10 образеца слънчеви очила от ниския ценови клас 10-15 лева за 1 брой. Същите са изпитани и резултатите от теста показват несъответствие на 5 образеца с показателите определени в хармонизирания стандарт, чрез който са регламентирани изискванията за безопасност. За несъответстващите продукти ще бъдат издадени заповеди за спиране разпространението на тези модели и изтеглянето им от пазара.

Анализът на резултатите от проведената кампания показват, че все още се предлагат на пазара продукти без удостоверено съответствие, без наличие на инструкция и/или указание за употреба на български език. Също така немалък е и броя на продукти без нанесена СЕ. Главна дирекция „Надзор на пазара”, към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, ще продължи да осъществява извънредни проверки за да се ограничи предлагането на пазара на опасни и несъответстващи на изискванията продукти. Целта е да се защити живота и здравето на потребителите в страната, като и да се осигури тяхната безопасност.

Share this post