ДАМТН провери техническата изправност на 46 асансьора, монтирани в жилищни сгради в Златица, Пирдоп и Челопеч

Инспектори на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ГДИДТН) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извършиха проверка за техническата безопасност на асансьори, монтирани в жилищни сгради на територията на гр. Златица, гр. Пирдоп и с. Челопеч. 

Посетени са общо 51 адреса, на които са проверени 46 асансьора. В резултат на проверката е установено, че всички са с валиден технически преглед, извършен от лице получило лицензия за осъществяване на технически надзор на асансьори. 

Поддържането, ремонтирането и преустройството на съоръженията се извършва съгласно писмени договори сключени между ползвателите и лица получили удостоверение за поддръжка, ремонт и преустройство на асансьори, съгласно чл. 36 , ал. 1 от ЗТИП и вписани в регистъра на ДАМТН.

На два от проверените асансьори са констатирани нефункциониращи устройства за двустранна разговорна връзка монтирани в кабините на съоръженията, което е нарушение на чл. 10, ал. 1, т. 17 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА).

До нарушителите ще бъде изпратена покана за съставяне и предявяване на акт за установяване на административно нарушение. 

ГДИДТН към ДАМТН ще продължи да осъществява проверки на асансьори, монтирани в жилищни сгради и в други градове на страната, с цел увеличаване на контрола върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.

Share this post