Проверки на Главна дирекция „Надзор на пазара“ през месец септември 2022г.

Проверки по утвърден годишен план на Главна дирекция „Надзор на пазара“ през месец септември 2022г.

През месец септември 2022 г., инспектори от Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН извършиха проверки на детски играчки – дрънкалки и лични предпазни средства – филтриращи полумаски за защита от частици, които се предлагат за продажба в търговски обекти на територията на цялата страна.

Проверени са 295 броя детски играчки-дрънкалки, различни модели. За 264 броя е установено, че съответстват на изискванията определени в Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките. За 31 броя са констатирани несъответствия, в това число: при 7 броя липсва наименование и адрес на производител и вносител, при 17 броя не е налична изискуемата информация за поддържане на хигиена. За част от играчките предназначени за деца под 36 месеца е установено, че не отговарят на изискванията за форма и размер, определени в приложимия стандарт. Установено е също, че всички проверени играчки са обозначени със задължителната маркировка за съответствие CE.

През този период са извършени проверки и на 88 броя филтриращи полумаски  за защита от частици. За 29 броя са констатирани несъответствия, в това число 4 броя са без нанесена СЕ маркировка за съответствие, 14 броя са без ЕС Декларация за съответствие, 7 броя са без инструкция за употреба на български език. В сравнение с извършените проверки на филтриращи полумаски, през предходната година, се наблюдава намаляване процента на несъответстващите продукти.

За установените нарушения, съгласно действащото законодателство, се предприемат административно наказателни действия към икономическите оператори. За продуктите без нанесена „CE“ маркировка за съответствие са издадени заповеди за временно спиране на разпространението им.

Продължава работата по постъпили жалби и сигнали, от граждани и институции. За резултатите от проверките и предприетите действия се изготвят отговори към подателите им. Извършват се и проверки по получени уведомления от Агенция Митници, като в определения срок се изготвят съответните отговори по компетентност.

ГДНП ще продължи да извършва проверки, в рамките на своите правомощия, с цел недопускане предлагането на пазара на несъответстващи продукти от различни продуктови групи.

Share this post