ДАМТН започва кампанийна проверка под мотото Безопасно лято 2023 г.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), за поредна година започва кампанийна проверка под мотото Безопасно лято 2023 г. Проверки ще се извършват от инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГДНП) при ДАМТН, в търговски обекти в цялата страна. Тази година в обхвата на кампанията е предвидено да се проверяват плавателни средства за обучение по плуване – пояси за ръце и жилетки.

Кампанията стартира на 03.07.2023 г. и ще продължи до 28.07.2023 г. Нейната цел е да се извърши проверка за изпълнение изискванията на Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (НСИОСЛПС) и Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 г. относно личните предпазни средства. Инспекторите ще проверяват за наличие на „СЕ“ маркировка за съответствие, трайно нанесена маркировка за идентификация върху поясите за ръце и жилетките на български език, която да съдържа информация и предупредителни текстове, относно правилната им и безопасна употреба, наименование и адрес на икономическия оператор пуснал продуктите на пазара, инструкции за употреба и информация за безопасност на български език, декларация за съответствие, която трябва да придружава продуктите.

За установените нарушения по време на кампанията, инспекторите на ДАМТН ще предприемат законосъобразни действия.

В рамките на кампанията, през 2022 г. са проверени общо 380 броя  пояси за ръце. От тях, без несъответствия са 161 продукта, а 219 броя са с констатирани нарушения, като липса на маркировка за съответствие „СЕ“, липса на инструкции на български език, липса на задължителни предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език, не се придружават от декларация за съответствие,  както и  без превод на български език, липса на информация за наименование и адрес на икономическия оператор, пуснал продуктите на пазара.

 

Share this post