Приключи проверката на ДАМТН в Топлофикация София ЕАД

В периода от 24.01.2023 г. до 02.03.2023 г. Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор извърши планова надзорна проверка на „Топлофикация София” ЕАД за спазване на задълженията на дружеството по Закона за измерванията (ЗИ), в качеството му на лице използващо средства за измерване (топломери и водомери) с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, при доставката на топлинна енергия.

Извършените проверки обхванаха 106 абонатни станции, при които на местата на употреба са инспектирани 106 топломера и 107 водомера пред подгревателите за битово горещо водоснабдяване. Топломерите и водомерите са от одобрен тип по реда на ЗИ или с оценено съответствие със съществените изисквания по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Средствата за измерване са проверени за техническа изправност, правилна употреба и наличие на знаци от метрологичен контрол, като е установено следното:

  • в 3 абонатни станции се използват 3 водомера без знаци от метрологичен контрол;
  • в 4 абонатни станции на електронния блок на топломерите са поставени знаци от метрологичен контрол, които са в срок на валидност, но на един от компонентите им липсват такива.

За констатираните нарушения на „Топлофикация София” ЕАД ще бъдат съставени 7 акта за установяване на административно нарушение за неизпълнение на задълженията му по чл. 44, т. 4, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ежегодно извършва проверки на дружеството съгласно предварително утвърден график. Резултатите от надзорните проверки през изминалата и тази година показват, че делът на средствата за измерване, за които е установено, че се използват без знаци от извършена последваща проверка по реда на ЗИ – периодична или след ремонт, намалява.

 

 

Share this post