Старши експерт – 9 щатни бройки

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „старши експерт” – 9 щатни бройки

с месторабота:

 • гр. София – 2 щатни бройки
 • гр. Благоевград – 1 щатна бройка
 • гр. Бургас – 1 щатна бройка
 • гр. Варна – 1 щатна бройка
 • Монтана – 1 щатна бройка
 • гр. Пловдив – 1 щатнa бройкa
 • гр. Русе – 1 щатнa бройкa
 • гр. Хасково – 1 щатнa бройкa

в отдел „Анализ и оценка на риска“ „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Да осигурява административното обслужване на физически и юридически лица. Подпомага финансово-счетоводната дейност на ДАМТН – главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: бакалавър
Професионален опит: 2 години или ІV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Професионална област: Икономика, стопански науки

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, отдел „Човешки ресурси”. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационно табло на адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 56/-57 – отдел „Човешки ресурси”.


» [09.03.2016 г.]

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Материали, необходими при подготовка за тест и интервю

 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 • Системата за финансово управление и контрол (СФУК)
 • Закон за счетоводството
 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

» [18.03.2016 г.]

Поради техническа грешка в списъка на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт” – 9 щатни бройки, отдел „Анализ и оценка на риска“, главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” /НЯСС/ се правят следните изменения:

Николина Захариева Иванова се заличава от списъка на допуснатите до конкурс кандидати и се включва в списъка на недопуснатите до конкурс кандидати.

2. Не допуска до конкурс:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
Николина Захариева Иванова представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. /степен на образование – бакалавър

Share this post