ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите и във връзка със заповед № А-167/16.03.2020 г. на председателя на ДАМТН, считано от 16 март 2020 г., Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) въвежда извънредни мерки.

В периода от 16 март до 27 март 2020 г., включително, се преустановява приемът на заявления, жалби, сигнали и други документи на място в деловодствата на ДАМТН в София и страната.

Заявления, жалби и други документи ще се подават по електронен път на ел. адрес: damtn@damtn.government.bg  или чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А.

Документи във връзка с обявения конкурс за длъжността „инспектор” – 12 (дванадесет) щатни бройки в регионалните отдели на ГД „Контрол на качеството на горивата за битово отопление” (ГД ККГБО) при ДАМТН се подават лично, чрез пълномощник или по електронен път, по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 1, деловодство на ДАМТН, от 10:00 ч. до 14:00 ч.

За повече информация: тел. +359 2 980 63 17 и моб. тел. 0888554039

Share this post