Извършване на финансов одит на разходите по три проекта

Публична покана при условията на Глава осма „а” от ЗОП за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:
„Извършване на финансов одит на разходите по

  • проект BG 161PO003-4.3.02-0001-С0001 “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;
  • проект “Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и
  • проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 14-32-6/01.09.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Указания към публичната покана.


» [2.10.2015 г.]

Във връзка с постъпило запитване (вх.№ 67-00-1450/29.09.2015 г. на ДАМТН) относно обявена публична покана с предмет „Извършване на финансов одит на разходите по

  • проект BG 161PO003-4.3.02-0001-С0001 “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;
  • проект “Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и
  • проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 14-32-6/01.09.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“,

даваме следните разяснения:

Въпрос № 1: На какво законово основание не се допускат за участие в обществената поръчка юридически лица, работещи в областта на одита и разполагащи с изискваният от Вас екип от специалисти / ДЕО, вътрешни одитори с международни сертификати и юрист?
Отговор № 1: Съгласно Закона за независимия финансов одит, дейността по финансов одит се осъществява от лица – регистрирани одитори, като дейността се осъществява, съгласно чл. 23 от ЗНФО – пряко или чрез предприятие на регистриран одитор, или чрез участие в специализирано одиторско предприятие. Проектът, който е обект на финансов одит е финансиран чрез Структурните фондове на ЕС и за възложителят е от изключително значение, финансовият одит да бъде осъществен при спазване на всички изисквания на действащия закон, международните одиторски стандарти и етични стандарти и принципи, като в случай на нарушаването им от съответните лица да може да бъде потърсена законова отговорност.

Въпрос № 2: На какво законово основание не се допуска участие на обединение?
Отговор № 2: В публичната покана никъде не е изрично забранено участието на обединения, доколкото това е изрично регламентирана в ЗОП правна възможност, и няма правен субект, който да има правомощия да ограничи участието им. Няма правна пречка такива лица да участват в процедурата, стига да отговарят на изискванията на ЗНФО.


» [22.10.2015 г.]

Протокол от работата на комисията


» [14.01.2016 г.]

Договор

Приложение 11 към договора

Приложение 12 към договора

Информация за извършени плащания по сключени договори по обществена поръчка с предмет: „Извършване на финансов одит на разходите по три проекта:

  • проект BG 161PO003-4.3.02-0001-С0001 “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;
  • проект “Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и
  • проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 14-32-6/01.09.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Номер на договора: 11-00-79/20.10.15г.
Изпълнител: „Прима Финансконсулт“ ЕООД
Предмет на договора: Извършване на финансов одит на разходите по три проекта

Дата на извършеното плащане Основание на плащането Размер на плащането
документ № на документа Дата на документа
1 18.12.2015г. фактура 0000000746 15.12.2015г. 2118.00 лв. проект BG 161PO003-4.3.02-0001-С0001 “Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
2 18.12.2015г. фактура 0000000742 14.12.2015г. 336 лв. проект „Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 14-32-6/01.09.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
3 27.11.2015г. фактура 0000000727 24.11.2015г. 181.20 лв. проект “Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Share this post