Покана за набиране на оферти с предмет „Избор на изпълнител за предаване , трансформиране, сепариране и унищожаване на бракувани дълготрайни активи и материални запаси на ДАМТН”

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана до заинтересованите лица  с предмет: „Избор на изпълнител за предаване, трансформиране, сепариране и унищожаване на дълготрайни активи и материални запаси на ДАМТН“

Срок за подаване на оферти: 29.01.2021 г., 17:30 ч.

Share this post