Покана за „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ в пет обособени позиции

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) публикува настоящата покана до дружествата, осъществяващи дейност като застрахователни брокери, вписани в регистъра на КФН във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ в пет обособени позиции:

Share this post