Проект BG16RFOP002-2.004-0001

ОПИК

Проект: BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“

На 22.11.2016 г. стартира проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, a общата стойност на проекта e 1 999 953,82 лв.

Основни дейности:

  • Дейност 1: Създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни и електронни регистри за нуждите на ДАМТН;
  • Дейност 2: Подобряване на техническото обезпечаване на контролните и надзорни дейности чрез доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани моторни превозни средства;
  • Дейност 3: Дейности по информация и комуникация;
  • Дейност 4: Разработване на тръжна документация за предвидените по проекта обществени поръчки и изготвяне на анализи и оценки на техническите задания към тях;
  • Дейност 5: Застраховане на доставеното измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани МПС;
  • Дейност 6: Финансов одит на проекта.

Настоящият проект цели укрепване на националната инфраструктура по качеството (с нейните основни елементи – надзор на пазара, законова метрология, технически надзор, оценяване на съответствието и контрол на качеството на течните горива), което е предпоставка за формирането на капацитета за растеж на МСП и за създаването на благоприятна бизнес среда за икономическите оператори.

Реализирането на проекта ще повиши качеството на осъществяваните от ДАМТН надзорни и контролни дейности, ще подпомогне осигуряването на честна конкуренция и еднакви пазарни условия и ще способства за подобряването на бизнес средата.

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.