ОП “Конкурентоспособност”

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

„Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” – BG161PO003-4.3.02-0001-С0001

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като конкретен бенефициент по обявената от Министерството на икономиката и енергетиката процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, сключи на 18 септември 2012 г. с Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност” договор за изпълнение на проект с наименование BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството”.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца и общата стойност на проекта 5 865 541,38 лв.

За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните основни четири дейности:

  • Дейност 1: Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за повишаване на административния капацитет във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара;
  • Дейност 2: Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г., с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на директива 95/16/ЕС;
  • Дейност 3: Участие в работата на европейските и международните институции и структури;
  • Дейност 4: Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за бизнеса, свързани с надзорните и контролните функции на ДАМТН.

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта ще допринесе за създаването на еднакви пазарни условия за бизнеса, чрез повишаване на ефективността на надзорните и контролни органи в ДАМТН – елемент от националната инфраструктура по качество. По този начин ще се гарантира достъпа на произведените продукти на територията на Европейския пазар, поставяйки нашите икономически оператори в равностойна и конкурентоспособна позиция спрямо европейските оператори.

Подобрената техническа екипираност, мобилност и непрекъснато поддържаната професионална компетентност на служителите на ДАМТН ще повиши ефективността на осъществяваните надзорни и контролни дейности и така ще допринесе за пресичане на нелоялната конкуренция и за стимулиране на производството на качествени и конкурентоспособни продукти.

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.