В периода 18.09.2013 г. – 18.12.2015 г. ДАМТН изпълнява проект по ОПРКБИ BG161PO003-4.3.02-0001-С0001 „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество“.

Изпълнението на проекта допринесе за създаването на еднакви пазарни условия за бизнеса чрез повишаване на ефективността на надзорните и контролни органи в ДАМТН – елемент от националната инфраструктура по качество. По този начин се гарантира равно-поставен достъп на произведените продукти на територията на Европейския пазар, осигурявайки равностойна и конкурентоспособна позиция на нашите икономически оператори спрямо европейските икономически оператори. Подобрената техническа екипираност и мобилност на инспекторите на ДАМТН, както и поддържаната професионална компетентност на служителите на агенцията допринесе за повишаване  ефективността на осъществяваните надзорни и контролни дейности и по този начин доведе до намаляване на нелоялната конкуренция и до стимулиране производството на по-качествени и конкурентоспособни продукти.

В периода 2013 – 2015 г. в рамките на изпълнението на проекта са реализирани следните дейности:

ДЕЙНОСТ 1: Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за повишаване на административния капацитет във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара
Проведени са 3 семинара на тема „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008″ и 1 семинар на тема “Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти”. Обучени са 152 служители на ДАМТН, А „Митници“ и КЗП, както и представители на бизнеса, с което дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори.

ДЕЙНОСТ 2: Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г., с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на директива 95/16/ЕС
Организирани са и са проведени двудневна среща за обмяна на опит и тридневна практическа обмяна на добри практики чрез съвместна инспекция с експерт от ЕС, предвидени за изпълнение в рамките на Дейност 2. Обучени са 20 служители на ГД ИДТН на ДАМТН, с което дейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори.

ДЕЙНОСТ 3: Участие в работата на европейските и международните институции и структури
В периода 2014 – 2015 г. са реализирани 128 участия на експерти на ДАМТН в работата на ADCO и работни групи на ЕК и на Съвета, в работни групи на WELMEC и на CEOC, във форуми на PROSAFE. Дейността се изпълняваше през време на целия проект и приключи в края на проекта, като заложените в проекта индикатори са постигнати на 98 %.

ДЕЙНОСТ 4: Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите за бизнеса, свързани с надзорните и контролните функции на ДАМТН
Тази дейност обхваща 5 поддейности, посочени по-долу:

Поддейност 4.1: Доставка на специализирани моторни превозни средства
През 2014 г. са доставени 33 бр. специализирани МПС. Поддейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори.

Поддейност 4.2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване
През 2015 г. е доставено следното измервателно и изпитвателно оборудване:

 • 6 бр. преносими лазерни уреди за откриване пропуски на природен газ
 • 1 стенд за определяне на цетаново число
 • 1 бр. XRF апарат и доокомплектовка
 • 8 бр. еталонни разходомери за газ пропан-бутан
 • 18 бр помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане
 • 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф
 • 1 бр. аутосемплер за течен хроматограф
 • 4 бр. лабораторни камини
 • 3 бр. апарати за определяне съдържанието на сяра в течни горива
 • 3 бр. апарати на Пенски-Мартенс за определяне на пламна температура
 • 3 бр. апарати за определяне на дестилационни характеристики на светли горива.

Доставеното оборудване е застраховано съгласно изискванията на проекта.
Поддейността е изпълнена като заложените в проекта индикатори са постигнати на 83 %.

Поддейност 4.3: Доставка на информационно оборудване
През 2015 г. е доставено следното IT оборудване:

 • 100 бр. преносими компютри
 • 150 бр. преносими конфигурации с възможност за разпечатване
 • 1 бр. мрежова конфигурация за управление и съхранение на данни.

Поддейността е изпълнена и са постигнати заложените в проекта индикатори.

Поддейност 4.4: Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара
Разработена е тръжна документация и през м.юли 2015 г. в регистъра на АОП и на сайта на ДАМТН е обявена обществена поръчка (открита процедура) с предмет “Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара” (Решение А-586/08.07.2015 г.). Обществената поръчка е прекратена с Решение А-721/28.08.2015 г. поради допуснати грешки, документацията е преработена и е представена за предварителен контрол в АОП. След получаване и отстраняване на забележките на 01.10.2015 г. обществената поръчка е обявена повторно, но през м.ноември 2015 г. е спряна поради обжалване в КЗК и впоследствие е прекратена. Поддейността не е изпълнена.

Поддейност 4.5: Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса
Изпълнението на тази поддейност изисква да се реализират 2 различни задачи – извършване на ограничени СРД в 2 изпитвателни лаборатории и доставка на лабораторно обзавеждане.

Първата задача е изпълнена през 2013 г. като са извършени ограничени СРД в резултат, на което са ремонтирани две лаборатории на ГД ККТГ.
По втората задача през 2014 и 2015 г. са доставени:

 • 5 бр. лабораторни маси
 • 2 бр. метални огнеупорни шкафове за съхранение на газови бутилки под налягане
 • 4 бр. взривозащитени осеви вентилатори
 • 3 бр. хладилници с взривозащитена вътрешна част.

Поддейност 4.5 е изпълнена като заложените в проекта индикатори са постигнати на 80 %.

Във връзка с изпълнението на дейностите за прилагане на подходящи мерки за осигуряване на визуализация и публичност по проекта, в периода 2013 – 2015 г. са изработени и отпечатани:

 • 5 бр. прессъобщения в национални ежедневници
 • 5 бр. информационни табели
 • 30 бр. информационни плакати
 • 1050 бр. информационни стикери
 • 200 бр. комплекти с информационни материали.

Изпълнението на проекта приключи успешно на 18.12.2015 г. като са постигнати индикаторите на ОПРКБИ, а заложените в проекта индикатори са изпълнени на 92,65 %.

ДЕЙНОСТ 1

В изпълнение на Дейност 1: Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за повишаване на административния капацитет във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара беше проведена обществена поръчка, избран изпълнител и сключен Договор № 11-00-18/10.02.2015 г. с фирма РУВЕКС АД.
В периода 09.03.2015 г. – 19.03.2015 г. бяха организирани и успешно проведени 4-те семинара, предвидени в рамките на дейността, а именно:

 • три семинара на тема „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от регламент № 765/2008“, проведени съответно на 09-10 март в гр. Пловдив, 12-13 март в гр. Велико Търново и 16-17 март в гр. София. В семинарите взеха участие представители на ДАМТН, Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Агенция „Митници“.
 • семинар на тема „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти“, проведен на 18-19 март в гр. София. В семинара взеха участие представители на ДАМТН и на бизнеса.

В рамките на дейността са обучени общо 152 човека, дейността е изпълнена и са постигнати индикаторите на проекта.

 • Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за повишаване на административния капацитет

ДЕЙНОСТ 2

В изпълнение на Дейност 2: Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г., с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на директива 95/16/ЕС беше проведена обществена поръчка, избран изпълнител и сключен Договор № 11-00-19/10.02.2015 г. с фирма РУВЕКС АД.
В периода 11.05.2015 г. – 15.05.2015 г. бяха организирани и успешно проведени една двудневна среща за обмяна на опит относно прилагане изискванията на стандарт БДС EN 81-80:2003 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори – Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ и една тридневна среща за обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на асансьори в гр. Сандански и гр. Благоевград.
В рамките на дейността участваха 20 експерти на ГД „ИДТН“ и гръцки експерт в областта на оценяване на съответствието, пускане в експлоатация и технически надзор на асансьори. Дейността е изпълнена и са постигнати индикаторите на проекта.

 • Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г.
 • Обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на асансьори в гр. Сандански и гр. Благоевград

В рамките на изминалата проектна година успешно приключи работата по Поддейност 4.1 – Доставка на специализирани моторни превозни средства. След проведена обществена поръчка и избрани изпълнители бяха доставени 8 броя специализирани моторни превозни средства за нуждите на метрологичния надзор, 7 броя специализирани моторни превозни средства за нуждите на контрола на качеството на течните горива,  14 броя специализирани моторни превозни средства и 4 броя специализирани моторни превозни средства с висока проходимост за нуждите на техническия надзор. Доставката и използването на специализираните моторни превозни средства доведе до повишаване мобилността и оперативността на служителите на ДАМТН, съкрати времето за проверка и подобри качеството на извършваните дейности и услуги от страна на ДАМТН, свързани с извършването на надзорни и контролни действия.

След проведена обществена поръчка по Поддейност 4.5 „Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса” бе избран изпълнител за доставка на лабораторно обзавеждане в лабораториите на ГД“ККТГ“ в гр. Бургас и гр. Плевен, с което ще се създадат условия за правилното функциониране на изпитвателното оборудване в областта на контрола на качеството на течните горива.

В изпълнение на Дейност 3 „Участие в работата на европейските и международните институции и структури“, която се осъществява през целия период на изпълнение на  проекта и чрез нея се осигурява участие на експерти от ДАМТН в работата на работни групи и групи за административно сътрудничество на ЕК, различни форуми и конференции, организирани от Европейската Комисия, както и заседания на технически комитети и работни групи към европейски и международни организации, в които ДАМТН членува, до края на месец октомври  са осъществени 51 участия. Изпълнението на дейността допринася за повишаване на професионалната компетентност относно прилагането на хармонизираното законодателство на ЕС и уеднаквяване на подходите при прилагането му.


На 30.06.2014 г., в изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2, ДАМТН обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция № 1 с предмет:
„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА – 4 СЕМИНАРА”;

Обособена позиция № 2 с предмет:
„ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПАРКТИКИ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АСАНЬОРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕДИ 1990 Г.“,
в качеството й на бенефициент по Договор № BG161PО003-4.3.02-0001-С0001 за изпълнение на проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор каот елемент от националната инфраструктура по качество”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документацията може да намерите в раздел “Профил на купувача“.


На 30.06.2014 г. ДАМТН обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДВЕ ЛАБОРАТОРИИ КЪМ ДАМТН, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА РАБОТА НА ИЗПИТВАТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ“ с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 с предмет: „Взривозащитени осеви вентилатори – 4 бр.”;
Обособена позиция № 2 с предмет: „Климатик (3 бр.), Хладилници с взривозащитена вътрешна част (3 бр.)“,
в качеството й на бенефициент по Договор № BG161PО003-4.3.02-0001-С0001 за изпълнение на проект „Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документацията може да намерите в раздел “Профил на купувача


ПОДДЕЙНОСТ 4.1 – ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В изпълнение на Поддейност 4.1 „Доставка на специализирани моторни превозни средства” съгласно Договор № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 беше успешно проведена обществена поръчка в четири обособени позиции и бяха сключени  договори с избраните изпълнители за доставка на специализирани МПС.

В изпълнение на сключените договори предстои да бъдат доставени 8 броя моторни превозни средства, предназначени за нуждите на метрологичния надзор, 7 броя моторни превозни средства, предназначени за нуждите на контрола на качеството на течните горива, 14 броя моторни превозни средства и  4 броя МПС с висока проходимост, предназначени за нуждите на техническия надзор. Специализираните моторни превозни средства ще осигурят сигурно и безопасно транспортиране на изпитвателното и измервателното оборудване при осъществяване на регламентираните в закона надзорни и контролни дейности от служителите на ДАМТН.

Доставката и използването на предвидените специализирани моторни превозни средства ще доведе до повишаване мобилността и оперативността на служителите, ще съкрати времето за проверка и ще подобри качеството на извършваните дейности и услуги от страна на ДАМТН, а това от своя страна ще допринесе за повишаване ефективността при извършване на надзорни и контролни дейности.

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ДЕЙНОСТ 3 „УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ“

След успешно проведена обществена поръчка и сключен договор с избрания изпълнител, през месец декември започна изпълнението на Дейност 3 „Участие в работата на европейските и международните институции и структури“. Дейността ще се осъществява през целия период на изпълнение на проекта. Дейност 3 осигурява участия на експерти от ДАМТН в работата на работни групи и групи за административно сътрудничество на ЕК, различни форуми и конференции, организирани от Европейската Комисия, както и заседания на технически комитети и работни групи към европейски и международни организации, в които ДАМТН членува. Изпълнението на дейността ще допринесе за повишаване на професионалната компетентност относно прилагането на хармонизираното законодателство на ЕС и уеднаквяване на подходите при прилагането му.

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ПОДДЕЙНОСТ 4.5

В изпълнение на Поддейност 4.5 „Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качествени дейности и услуги за бизнеса” съгласно Договор № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 -2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие беше проведена обществена поръчка с предмет „Извършване на ограничени строително-монтажни работи за две лаборатории към ДАМТН” и бяха сключени два договора между ДАМТН и Белт Инженеринг ООД за извършване на ограничени строително-монтажни работи в лаборатории на ГД“ККТГ“ в градовете Бургас и Плевен.

И двата договора са изпълнени  успешно и понастоящем ДАМТН разполага с две напълно ремонтирани лаборатории в гр. Бургас и гр. Плевен, в които са осигурени необходимите условия за нормалното функциониране на лабораторното изпитвателно оборудване.
В изпълнение на същата Поддейност 4.5 бе проведена обществена поръчка с предмет “Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“. В резултат на проведената обществена поръчка ДАМТН сключи два договора за доставка на лабораторното обзавеждане в градовете Бургас и Плевен, съответно за Обособена позиция 1 от обществената поръчка с ФОТ ООД и за Обособена позиция 2 – с МАРВЕЛ ООД. В изпълнение на сключените договори лабораторното обзавеждане по посочените обособени позиции е доставено и монтирано в лабораториите на ГД“ККТГ“, с цел създаване на условия за правилното функциониране на изпитвателното оборудване в областта на контрола на качеството на течните горива.

 • Лаборатория на ГДККТГ в гр. Бургас
 • Лаборатория на ГДККТГ в гр. Плевен

[3.12.2015 г.]

Във връзка с изпълнението на Поддейност 4.2 беше проведена обществена поръчка с предмет  „Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции. Процедурата беше проведена и по 6 от обособените позиции бяха избрани изпълнители, с които се сключиха договори.

В периода юни – септември 2015 г. сключените договори бяха изпълнени и бяха доставени:

 • 18 бр. помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане
 • 2 бр.  преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ
 • 1 бр.  преносим рентгенов флуоресцентен анализатор (XRF анализатор)  и до-окомплектовка на XRF3t 700S GOLDD преносим рентгенов флуоресцентен анализатор
 • 8 бр. преносими еталонни разходомери за втечнен газ пропан-бутан
 • 3 бр. апарати за определяне на съдържанието на сяра в течни горива
 • 3 бр. апарати на Пенски-Мартенс със затворен тигел  за определяне на пламна температура
 • 3 бр. апарати за автоматично определяне на дестилационни характеристики на светли горива
 • Стенд за определяне на цетаново число.