Галерия – ОПИК

Проект BG16RFОP002-2.103-0001„Подпомагане развитието на устойчива конкурентоспособност и благоприятна бизнес среда за МСП посредством укрепване на техническия капацитет на органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, контролиращи качеството на течните и твърдите горива““

Дейност 1: Изграждане на изпитвателна лаборатория за контрол на качеството на твърдите горива за битово отопление

Подейност 1.1 Ограничени строително-монтажни работи за изграждане на изпитвателна лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН

Поддейност 1.2 Доставка на обзавеждане за изпитвателната лаборатория за твърди горива за битово отопление към ДАМТН

Дейност 2: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на твърдите горива за битово отопление

Дейност 3: Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на контрола на качеството на течните горива

Дейности по информация, комуникация и визуализация

информационни табели

информационни стикери

информационен ден