Проект EEPLIANT 3

Старт на проекта EEPLIANT 3

Проект „Съвместни действия по надзора на пазара в ЕС за съответствие на продуктите по отношение на енергийната ефективност “ – EEPLIANT3 (no. 832558)

Проектът стартира на 01.06.2019 г. и се изпълнява 48 месеца. Проектът се координира от организации PROSAFE, VB и AEA и се финансира по програмата „Хоризонт 2020“. В него участват 28 институции от 20 държави членки на ЕС. Той включва редица хоризонтални дейности по надзор на пазара – обучения и обмяна на опит, разработване на IT инструменти, сътрудничество с митниците, както и дейности по надзор на пазара, свързани с определени продуктови групи.

Основната цел на проекта е да помогне за постигането на планираните икономически и екологични ползи от прилагането на законодателството на ЕС за енергийното етикетиране и екопроектиране чрез увеличаване на съответствието с изискванията на ЕС за енергийна ефективност. Това ще бъде постигнато чрез координирани действия по надзор на пазара на 28-те надзорни органа в единния пазар на ЕС.

ДАМТН участва в съвместните действия с работа по изпълнението на 4 хоризонтални дейности, както и в работата по 4 продуктови групи: сушилни, вентилационни блокове, осветителни продукти, локални отоплителни уреди. По време на изпълнението на проекта ще се извършат проверки и изпитвания на енергийните характеристики на десетки видове продукти. Образци от тези продукти ще бъдат взети от пазара – складове, магазини (вкл. онлайн) и други канали за разпространение и съответствието им с изискванията, свързани с енергийната ефективност, ще бъде проверено и оценено в избрани по проекта изпитвателни лаборатории. В случай на открити несъответствия надзорните органи ще предприемат необходимите действия към несъответстващите продукти и икономическите оператори.

Проектът е разработен не само за подпомагане на надзорните органи при извършването на проверки на пазара на ЕС, но също така и за улесняване на сътрудничеството с други заинтересовани страни, като например бизнес асоциации, потребителски организации и т.н. за постигане на по-високи нива на съответствие на продуктите с изискванията на законодателството на ЕС за енергийното етикетиране и екопроектиране.